Υποβολή Εργασιών

Ενημέρωση συγγραφέων την Παρασκευή 6 Νοεμβρίου 2020

Λαμβάνοντας υπ’ όψιν ότι οι Περιλήψεις Εργασιών θα γίνουν δεκτές μόνον σε μορφή ηλεκτρονικού αρχείου (μέσω της ιστοσελίδας του
Συνεδρίου), παρακαλούνται οι συγγραφείς να ακολουθήσουν πιστά τις παρακάτω οδηγίες.
 1. Το κείμενο πρέπει να περιλαμβάνει:
 • Τίτλο
 • Πλήρες ονοματεπώνυμο συγγραφέων με υπογραμμισμένο το ονοματεπώνυμο του υπευθύνου για την παρουσίαση και τη σχετική αλληλογραφία
 • Ονόματα των ιδρυμάτων από όπου προέρχονται οι εργασίες (Τμήματα Νοσοκομείων, Πανεπιστημίων, φορείς κ.ά.) θα πρέπει να παρατίθενται με
  αρίθμηση που θα πρέπει να αντιστοιχεί σε ίδιο εκθέτη στο όνομα του/των συγγραφέων
 • Περίληψη της εργασίας
– Η περίληψη πρέπει να είναι μέχρι 300 λέξεις και να έχει την ακόλουθη δομή:
– I. Σκοπός
– II. Υλικό και Μέθοδοι
– III. Αποτελέσματα
– IV. Συμπεράσματα
 • Συντομογραφίες εκτός από τις πλήρως αποδεκτές και καθιερωμένες στη βιβλιογραφία, θα πρέπει να εμφανίζονται μόνον εφόσον
  αναφέρονται αρχικά ολογράφως και ακολουθεί σε παρένθεση η συντομογραφία
 • Λατινικές ονομασίες θα πρέπει να είναι italics.
 1. Για κάθε υποβαλλόμενη ανακοίνωση, ο δηλούμενος υπεύθυνος συγγραφέας που θα ανακοινώσει την εργασία, θα έχει την πλήρη ευθύνη
  της σχετικής αλληλογραφίας της ανακοίνωσης και την ευθύνη προς την Επιστημονική Επιτροπή του Συνεδρίου, ως προς την πλήρη συγκατάθεση όλων των συγγραφέων, των τμημάτων Νοσοκομείων, Πανεπιστημίων, φορέων κ.τ.λ. που συμπεριλαμβάνονται στην
  προς ανακοίνωση εργασία. Ο συγγραφέας που θα παρουσιάσει την εργασία θα πρέπει οπωσδήποτε να εγγραφεί και στο συνέδριο.
 2. Προθεσμία υποβολής 15/10/2020. Μετά την ημερομηνία αυτή οι εργασίες δεν θα γίνονται δεκτές. Οι συγγραφείς των περιλήψεων εργασιών
  θα ενημερωθούν στις 06/11/2020 σχετικά με τα αποτελέσματα αξιολόγησης.
 3. Περιλήψεις εργασιών που αποστέλλονται με fax δεν θα γίνονται δεκτές.
 4. Οι συγγραφείς καλούνται να επιλέξουν αν θα είναι Προφορική Ανακοίνωση ή Αναρτημένη Ανακοίνωση (e-poster). Ωστόσο, η Επιστημονική Επιτροπή διατηρεί το δικαίωμα της απόφασης για τον τρόπο της παρουσίασης, ανάλογα με τη μορφή των εργασιών και τις ανάγκες του προγράμματος.
 5. Οι συγγραφείς καλούνται επίσης να κατηγοριοποιήσουν την εργασία τους σε μία από τις ακόλουθες θεματικές ενότητες:
 • Ήπαρ
 • ΙΦΝΕ
 • Ανώτερο πεπτικό
 • Κατώτερο πεπτικό
 • Χοληφόρα – Πάγκρεας